Информация об изменении состава органов акционерного общества

Информация об изменении состава органов акционерного общества
25 декабря 2018 года

Акционерное общество “Tengri Capital MB” (далее – “Общество”) с местом нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.17 настоящим информирует об изменении состава органа. Единственным акционером Общества принято решение:
1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров г-на Даулетханова Кунболата Каирбековича по собственному желанию с даты настоящего решения.
2. Избрать новым членом Совета директоров Общества г-на Ушбаева Ануара Данияровича.
3. С даты настоящего решения на оставшийся срок полномочий Совета директоров до 20 марта 2019 года определить Совет директоров в следующем составе:
1) Тулегенов Акбар Маликович, Член СД
2) Ушбаев Ануар Даниярович, Член СД
3) Жандосов Ораз Алиевич, Член СД (независимый директор)

Дата решения: 21 декабря 2018 г.

Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат
25 желтоқсан 2018 ж.

“Tengri Capital MB” АҚ (бұдан әрі– Қоғам), орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17, осымен Қоғам органы құрамының өзгеруі туралы хабарлайды. Қоғамның жалғыз акционері келесі шешімдерді қабылдады:
1. Осы шешімнің қабылданған күннен бастап, өз өтініші бойынша Директорлар кеңесінің төрағасы Даулетханов Кунболат Каирбекович мырзаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату.
2. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі ретінде Ушбаев Ануар Данияровичті сайлау.
3. Осы шешім қабылданған күннен бастап Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 2019 жалдың 20 наурызына дейін келесі құрамында Директорлар кеңесін анықтау:
1) Тулегенов Акбар Маликович, Директорлар Кеңесінің мүшесі
2) Ушбаев Ануар Даниярович, Директорлар Кеңесінің мүшесі
3) Жандосов Ораз Алиевич, Директорлар Кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор)

Шешім қабылдаған күні: 2018 жылғы 21 желтоқсан