Информация об изменении состава органов акционерного общества

Информация об изменении состава органов акционерного общества
25 декабря 2018 года

Акционерное общество “Tengri Capital MB” (далее – “Общество”) с местом нахождения: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.17 настоящим информирует об изменении состава органов. Советом директоров Общества принято решение:
— Избрать Председателем Совета Директоров г-на Тулегенова Акбара Маликовича.
Дата решения: 21 декабря 2018 г.

Акционерлік қоғам органы құрамының өзгеруі туралы ақпарат
25 желтоқсан 2018 ж.

“Tengri Capital MB” АҚ (бұдан әрі– Қоғам), орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 17, осымен Қоғам органы құрамының өзгеруі туралы хабарлайды. Қоғамның Директорлар кеңесі келесі шешімдерді қабылдады:
— Директорлар кеңесінің төрағасы ретінде Тулегенов Акбар Маликовичті сайлау.
Шешім қабылдаған күні: 2018 жылғы 21 желтоқсан